+361 275-7935 info@phwi.hu

Az iskola a gyermekek, a tanárok, a szülők és az iskola technikai dolgozóinak az együttes közössége.

A TANULÓK KÖZÖSSÉGE

Az iskola alapegysége az (1. osztálytól a 13. osztályig) egy-egy osztályba tartozó gyerekek közössége. Az iskolai nevelés a tanulók életkorából és fejlődéséből következő sajátosságokat figyelembe véve történik.

Az 1-4. osztályok az alsó tagozatba, az 5-8. osztályok a közép tagozatba, a 9-13. osztályok a felső tagozatba, a gimnáziumba tartoznak.

AZ ISKOLAI DOLGOZÓK KÖZÖSSÉGE

Az iskolai dolgozók közösségét az iskolában dolgozó tanárok, az egészségügyi és a technikai személyzet alkotja. A Tanári Kollégium az iskolában tanító tanárok közössége.

Nagykonferencia

A Tanári Kollégium hetente egyszer, csütörtök délután találkozik a Nagykonferencia ülésén, melynek napirendjét a konferencia vezetője (illetve vezetői) állítja össze. A vezetőt a Tanári Kollégim választja egy tanévre, a tisztség meghosszabbítható.

A Nagykonferencia az iskolában folyó pedagógiai-szellemi munka forrása. A találkozó részei a közös olvasás, beszélgetés, művészi munka, gyermekmegbeszélés, valamint az aktuális kérdések megvitatása.

A Nagykonferencia dönt az iskola egészét érintő legfontosabb pedagógiai kérdésekben, például tanárok és diákok felvétele és elbocsátása, SzMSz, házirend. Döntési joggal a legalább második éve tanító tanárok rendelkeznek.

A közös együttlét után a tanárok az Alsós- illetve Felsős Konferencia ülésén folytatják a munkát. Ezek vezetőit szintén egy tanévre választják, a tisztség meghosszabbítható.

Kiskonferencia

A Kiskonferencia az iskola döntéshozó testülete, mely hosszú távú felelősséget vállal az iskola működéséért. Pedagógiai, szakmai kérdésekben, valamint a Nagykonferencia által átruházott ügyekben dönt. Tagja a Tanári Kollégium azon tagjai lehetnek, akik legalább három éve vesznek részt a Nagykonferencia mukájában.

A Kiskonferencia tagjait a Nagykonferencia választotta bizalmi szavazással a 2004/2005-ös tanév kezdetén jelölés, illetve jelentkezés alapján. Ettől kezdve a megválasztott tagok mandátuma folyamatos, de a Nagykonferencia háromévenkénti bizalmi szavazással személyenként megerősíti azt. A Kiskonferencia tagja lehet, aki jelentkezik a feladatra, vagy akit a Kiskonferencia felkér, vagy akit a Tanári Kollégium jelöl. A tagjai választásához a Nagykonferencia bizalmi szavazása és a Kiskonferencia egyetértő döntése szükséges.

Belső konferencia

A Belső konferencia tartalmi, pedagógiai, személyi kérdéseket illetően javaslattevő, konfliktuskezelő, döntés-előkészítő jogokkal rendelkezik. Elsősorban a személyi kérdések tartoznak hozzájuk: tanárok felvételének előkészítése, esetleg elbocsátások kérdése, konfliktusok kezelése, diákokkal kapcsolatos súlyosabb meg nem oldott problémák. A szülők is a Belső konferenciához fordulhatnak ilyen jellegű személyes megkereséseikkel.

A Belső Konferencia hetente ülésezik. Tagjait a Nagykonferencia választja, legalább 3 éve tevékenyen jelenlévő tanárok közül.

Igazgatási konferencia

Az Igazgatási konferencia az iskola napi működésével kapcsolatos ügyekben szervezői, adminisztratív, technikai tevékenységet ellátó és az ezeken a területeken belül felmerülő eldöntendő kérdésekben döntési joggal felruházott testület.

Tagjai: az iskola képviselője, a Tanári Kollégium egy választott tagja, a gazdasági tanácsadó, gazdasági munkatárs és az adminisztráciás munkatárs.

Az Igazgatási konferencia hetente tart megbeszélést, de tagjai ezen kívül is rendszeresen konzultálnak egymással.

A meglévő állandó csoportokon kívül a Tanári Konferencia munkacsoportokat hozhat létre egy-egy feladat ellátására.

Harmadik személy felé a Tanári Kollégium által választott tanár, az iskolaképviselő képviseli az iskolát.

Az iskolával kapcsolatos gazdasági teendőket az iskola gazdasági vezetője látja el.

A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG

A szülői közösséget az iskolába járó gyerekek szülei alkotják. A szülői közösség az iskola szellemi és fizikai életének meghatározó eleme.

A Szülői Kollégium az egyes osztályokból delegált szülők testülete. A Szülői Kollégium tagjai közül szülőket (2 fő) választ a 3 évente megújuló Iskolafenntartó Bizottságba.

A FENNTARTÓ

Az iskolának a fenntartója a Török Sándor Waldorf-Pedagógiai Alapítvány. A fenntartói jogokat és kötelességeket az Alapítvány Kuratóriuma az Alapító Okirat alapján átruházta az Iskolafenntartó Bizottságra. Az Iskolafenntartó Bizottság szülőkből, tanárokból, független szakértőből álló, az iskola fenntartásáért felelős jogi testület, amelynek tagjait 3 évre választja a Szülői, illetve a Tanári Kollégium. Az Iskolafenntartó Bizottság saját maga határozza meg a működési rendjét. Ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Kuratórium képviselője, az iskola gazdasági tanácsadója, gazdasági vezetője és az iskola képviselője.

Az iskola gazdasági működését az állami normatíva, az önkormányzattól kapott kiegészítő támogatás, valamint a fenntartó alapítványtól érkező támogatás és pályázatokon elnyert összegek biztosítják.